logo

GROCERY

-14%
-25%

Bottle Gourd (lau)

 • TK50
 • TK40
-25%

Egg (dim) poultry

 • TK15
 • TK12
-5%

Amla (amloki)

 • TK360
 • TK340
-7%

Hog Plum (amra)

 • TK70
 • TK65
-25%

Bombay chili

 • TK35
 • TK28
-29%
-10%
-2%

Apple from China

 • TK180
 • TK175
-27%
-9%
-14%

Guava (Piyara)

 • TK80
 • TK70
-50%

Lau shak 1 bundle

 • TK30
 • TK20
-7%

Miniket Rice

 • TK72
 • TK67
-8%

green capsicum(500gm)

 • TK190
 • TK175
-6%

Potato (Alu)(1kg)

 • TK32
 • TK30
-6%

malta

 • TK160
 • TK150